Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dâhilinde en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak,  en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman aşağıdaki başlıca görevleri yapar:

a) Tehlikeli malların ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususundaki zorunluluklara uyulduğunu izlenmek.

b) Tehlikeli malların ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) Tehlikeli malların taşınması ile ilgili işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine veya Bakanlığa yıllık raporu mali yılın dolmasından sonraki ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edilmesi halinde ilgili kamu kurumuna ibraz etmek.

ç) Taşınan tehlikeli maddelerin tespitinin yapılması ve o maddeye göre ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin iştigal konusu olan tehlikeli maddelere ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığını izlemek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f)Ulusal ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarına göreve yönelik uygun eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumu için acil durum prosedürlerini belirlemek ve çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak.

ğ)Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında kaydedilen ciddi kazalar, olaylar veya ciddi ihlallere ilişkin araştırma yapmak ve bu konuda rapor hazırlamak.

h) Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak.

ı) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

i) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların detaylandırılmış operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olduklarını teyit etmek.

j) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere  karşıdaha hazırlıklı  olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirmede dahil olmak üzere önlemler almak.

k)Taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunmasını temin etmeye yönelik prosedürleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

l) Yükleme ve boşaltma ile ilgili gereklilikleri sağlayacak prosedürleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

m) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

n) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu belgeleri 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde ilgili kamu kurumuna ibraz etmek.

o) Görevi ile ilgili yapacağı denetlemeleri, tarih, saat ve denetlenen kişi/kişiler isim bilgileri ile denetlenen iş adımları ile ilgili yazılı kayıt tutmak.

ö) Faaliyetlerde, herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan işi tehlike giderilene kadar durdurmakla, tehlikenin giderildiği durumda da faaliyeti kendi onayı ile başlatmakla ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeciyeveya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

p) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi ve etiketlenmesi,  yüklenmesi, turuncu plaka takılması, işaretlenmesine ilişkin yapılan iş ve işlemlerin denetlenmesi.

(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) istihdam etmek veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.